Domovská stránka | Prihlásenie | Zabudol som heslo

 katalóg :

www.goandlearn.eu 

 

 


Medzinárodný katalóg študijných návštev v malých a stredných firmách

Iniciatíva Go&Learn ponúka všetkým tým, ktorí majú záujem, šancu mať prístup k medzinárodnému katalógu tréningových seminárov a/alebo návštev v rámci priemyselného turizmu.

 

Mo×nosť navštevovať štandardný katalóg inšpiračných a študijných návštev, ktorý je schopný podporiť kontakt znalosťami o ekonomickej štruktúre, kultúre, a realite susedných krajín/regiónov je skutočnou pridanou hodnotou pre rast odbornosti pracovníkov a študentov.

 

Školy a firmy budú teda takto schopné obohatiť svoje vzdelávacie programy prostredníctvom včlenenia dobre konštruovanej, celistvej a testovanej tréningovej jednotky zalo×enej na nadnárodnej mobilite a realizovanej v neformálnom prostredí a podmienkach.

 

Iniciatíva G&L bude hľadať a rozvíjať operatívne riešenia v troch dimenziách:

  • Vyu×ívať malé a stredné firmy pre ďalšie vzdelávanie
  • Podporovať mobilitu študentov a pracovníkov
  • Spájať turizmus s poradenstvom a poznávaním miestnej ekonomiky

 

Ideálni cieľoví u×ívatelia ponuky Go&Learn sú:

  • pre semináre realizované vo firme: školy, inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie a tréning, univerzity, spoločnosti, ktoré doká×u integrovať a obohatiť svoje vzdelávaciu ponuku o štrukturované a testované vnútrofiremné moduly
  • pre návštevy priemyselného turizmu: jednotlivci akéhokoľvek veku a pracovných podmienok (turisti, študenti, učitelia, zamestnaní alebo nezamestnaní, dôchodcovia ) alebo turistické agentúry

 

Iniciatíva Go&Learn sa bude spoliehať na:

  • miestny riadiaci orgán, ktorý zabezpečuje mana×ment, aktualizáciu a implementáciu katalógov
  • sieť certifikovaných vzdelávacích/tréningových spoločností
  • sieť zainteresovaných osôb, promotérov, sponzorov a patrónov

 

 


LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2011

MULTILATERAL NETWORK

517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW

 


 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.

Obsah tejto webovej stránky reflektuje iba názory autora a Komisia nemô×e byť braná na zodpovednosť za ×iadne prípadné pou×itie informácií, ktoré táto stránka obsahuje.